هنرمندی که با قاشق و چنگال هم اثر هنری می سازد!

به گزارش آنا خبر، آن کارینگتون مجسمه های بسیار زیبایی با استفاده از اثاثیه منزل درست کرده است.

او برای خلق این آثار هنری هزاران قاشق، چنگال و چاقو جمع آوری کرده تا بتواند دسته گل های زیبایش را بسازد. این هنرمند با کنار هم قرار دادن قاشق ها گل های رز و لاله و گل های زیبای دیگری که به نظر واقعی می رسند خلق می کند.